2013112023372680b.jpg ASAHI PENTAX SPF 9 (CHROME SMC TAKUMAR 105mm 2.8)