201311202337283c6.jpg ASAHI PENTAX ESII 11 (CHROME SMC TAKUMAR 105mm 2.8)