20131120233729c24.jpg ASAHI PENTAX SPF 8 (BK SMC TAKUMAR 105mm 2.8)